Ecce Homo Ludens XLVIII: J.H. van Hoof (18??-1945??)


Legendarische HMC-partijen, schaakcuriosa, openingsfeitjes en nog veel meer komen aan bod in deze wekelijkse rubriek van René Olthof.
Onze wandelende encyclopedie heeft in zijn computer een hele schatkist aan schaakmateriaal verzameld, die hij nu graag met de lezer van de HMC-website wil delen onder de naam Ecce Homo Ludens. René werkt ook bij New In Chess waardoor hij de toptoernooien op de voet volgt en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen op openingsgebied.
Zie hier de Spelende Mens, op iedere woensdag om 19.00 uur.

In nummer 3 van de 1e jaargang van het maandblad van HSV (mei 1945) schreef Dhr. H.Govers op verzoek van hoofdredacteur Nico van der Ven (Schapenmarkt 24) in de nieuwe rubriek “ONZE LEDEN” over hen die de vereniging door oorlogsomstandigheden ontvallen waren. Als “oudste lid” een hele eer, te meer daar het overlijden van een bijzonder iemand aan de orde was.

Voordat ik met deze rubriek begon kende ik in feite alleen zijn naam. Nu ik al weken onderzoek naar hem gedaan heb, valt op dat het bijzonder lastig is om exacte informatie boven water te krijgen over J.H. van Hoof. Dat is bij iemand van een dergelijk statuur tamelijk vreemd. Zo ontbreekt vooralsnog zowel zijn geboortedatum als sterfdatum. Govers heeft het in zijn stuk over “Na een kortstondige ziekte overleed den Heer J. v. Hoof, erelid onzer vereniging en erevoorzitter van de Noordbrabantsche Schaakbond.”

Mij staat op dit moment het archief van HSV noch van de NBSB ter beschikking en digitaal is vooral lastig dat er meerdere personen met de naam J van Hoof in het Bossche leven van pakweg 100 jaar geleden voorkomen.

Zo ontdekte ik dat in 1908 het huidige pand Vughterstraat 87 (tot 1909 heette dit adres trouwens anders) bewoond werd door Jac. van Hoof (vertegenwoordiger van v.d.Bergh’s schoenfabriek en later te boek staand als handelsagent) met als telefoonnummer 242. In 1925 is dat nog steeds zo. Helaas: zijn tweede voorletter bleek bij nader onderzoek P te zijn en niet H.

Nog sjieker zijn de bewoners van Huize Solskin te Vught: het echtpaar J.H.van Hoof-Bolsius. Later struikel je in de Bossche kranten over personeelsadvertenties van de weduwe H.C.J. van Hoof, eerst woonachtig op Nieuwstraat 27 (boven) en daarna op Vughterweg 28. Weduwe en jaren ’30, dat kan niet slaan op onze schaker.

Wat weten we wel?

Govers noemt Van Hoof “medeoprichter” van HSV (opgericht in 1908). Welnu, daar heb ik nog geen bewijs voor gevonden, maar wel dat hij op 10 april 1910 deel uitmaakt van een Bosch team dat afreist naar Nijmegen om daar Strijdt met Beleid te bestrijden. Van Hoof gaat op bord 11 ten onder tegen Bekink.

In Het Tijdschrift van juli 1911 wordt Van Hoof officieel opgevoerd als nieuw lid van de Nederlandschen Schaakbond. Bedenk dat de bond (opgericht in 1873) in die tijd ongeveer 1000 leden had en ieder nieuw lid in het bondsblad (opgericht 1893) vermeld werd!

En dan geschiedt een klein wonder. Van Hoof treedt toe tot het bestuur van HSV als secretaris-penningmeester en daarom wordt zijn adres genoemd in nummer 4 van 1912.

Vuchterstraat 87 – dus toch!! Wijze les: ook schriftelijke informatie is lang niet altijd betrouwbaar.

De Bondswedstrijden van 1927

Fast forward naar 1927. Van Hoof is niet alleen voorzitter van HSV en de districtscommissie Zuid, maar ook van het organisatiecomité van de Bondswedstrijden, die in onze stad gehouden werden. Dat was al eens eerder gebeurd, in 1911, maar dit keer werd groot uitgepakt.

Liefst 5 bladzijden in het augustus-nummer van Het Tijdschrift, en Van Hoof wordt de allergrootste lof toegezwaaid.

In Zet na zet van Guus van der Waals, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NBSB op 27 augustus 1977, wordt de ontstaansgeschiedenis van de NBSB uitgebreid uit de doeken gedaan. Daar heb ik weinig aan toe te voegen.

Het onderschrift in het boek vermeldt Ossenaar Sajel, dat moet Sajet zijn, deelnemer in de derde klasse Groep C.

In Het Tijdschrift staat ook een iets andere uitsnede.

Het is een uitdaging om nog meer personen op de foto te identificeren. Maken deelnemers als W.F.Wertheim, R.J.Loman, S.Landau, K.M.Bergsma, D.Noteboom, J.C.A.Fischer of A.J.C.N.Mussert uit Den Haag deel uit van deze groep? Zou die laatste trouwens een familielid (broer?) zijn van Anton Adriaan Mussert, de latere voorman van die andere NSB? Ik kan alvast verklappen dat er behalve Euwe nog een wereldberoemde schaker afgebeeld staat. Daarover een andere keer meer.

Bredasche Courant 3ix1927

Opvallend dat deze gegevens totaal NIET overeenkomen met wat Van der Waals op blz 60 van Zet na zet schrijft. Wat in ieder geval duidelijk is. In het najaar van 1931 treedt Van Hoof af als voorzitter van de NBSB en wordt opgevolgd door Bredanaar Theo Schol.

Nieuwe Tilburgsche Courant 7xi1931

Van Hoof als schaker

Is 1910 de oudste vermelding van Van Hoof die ik tot dusverre gevonden heb, de meest recente lijkt deze.

Dagblad voor het Zuiden 26i1943

Kwam Van Hoof in de oorlog echt uit voor Tilburg?

De oudste partijnotatie in mijn bezit van Van Hoof stamt uit 1921, de nieuwste uit 1938, tegen Piet van Berge!

PGN

Van Hoof deed zelf ook nog mee in de Bondswedstrijden van 1927. Uitgerekend zijn twee overwinningen, in Groep B van de Hoofdklasse, zijn bewaard gebleven!

PGN

Evgeny Sveshnikov (1950-2021)

Zijn tegenstander in de 5e ronde is niet de bekende Nijmegenaar Reurt A.J. Meijer, doch J.F.W. Meijer toen woonachtig te Schiedam.

PGN

Wie weet meer?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>